Regulamin


Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.malaarchitektura.shop jest P.H.U. IGUANA z siedzibą w 65-093 Zielona Góra, ul. Lisia 53/79 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 929-168-51-53, REGON: 080173770.

 

Postanowienia ogólne

 

1.      Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów znajdujących się w aktualnej ofercie asortymentowej Sklepu.

2.      Sklep prowadzi sprzedaż towarów wymienionych w ust. 1 tylko i wyłącznie na rzecz osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

3.      Sprzedaż jest prowadzona tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedaż poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz podmiotu określonego w ust. 2 może nastąpić tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub w drodze korespondencji elektronicznej.

4.      W celu potwierdzenia statusu Przedsiębiorcy, przy składaniu pierwszego zamówienia, należy dostarczyć na rzecz Sklepu: odpis KRS/aktualny wydruk z CEIDG, dowód nadania nr NIP i REGON. Kopie dokumentów należy przesłać na adres e-mail:sklep@malaarchitektura.shop, z tym zastrzeżeniem, że obowiązek przedłożenia wpisu do odpowiedniego rejestru nie dotyczy Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

 

Definicje

 

1.      Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu;

2.      Sklep – sklep internetowy zarejestrowany pod adresem www.malaarchitektura.info;

3.      Administrator, Sprzedający, Usługodawca lub IGUANA – Bartłomiej Kalarus prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. IGUANA Bartłomiej Kalarus, ul. Lisia 53/79, 65-093 Zielona Góra;

4.      Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu;

5.      Kontrahent – Przedsiębiorca, który dokonał rejestracji w Sklepie; Kontrahentem może być tylko Przedsiębiorca zarejestrowany w Polsce;

6.      Złożenie Zamówienia – zakup produktów prezentowanych w Sklepie, złożona przez Kontrahenta drogą elektroniczną.

Oferta Sklepu

1.      Zamieszczone w Sklepie opisy towarów mają charakter wyłącznie informacyjny. Sklep dokłada wszelkich starań, aby opis produktu, w szczególności dane techniczne nie zawierały błędów.

2.      Ceny produktów podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają obowiązujący podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich. Ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

Rejestracja i składanie zamówienia

1.      Zamówienia w Sklepie mogą składać wyłącznie zarejestrowani Kontrahenci.

2.      Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.

3.      W celu dokonania rejestracji w Sklepie, należy wpisać login i hasło. Loginem jest adres e-mail. Po dokonaniu rejestracji, na podany przez Kontrahenta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Konto zostanie aktywowane po kliknięciu w link aktywacyjny.

4.      Hasło składa się z ciągu co najmniej 6 znaków podanych przez Kontrahenta. Hasło Kontrahenta nie jest znane Sprzedającemu i Kontrahent ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

5.      Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników oraz innych osób, którym udostępni login i hasło.

6.      Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez:

- stronę internetową Sklepu,

- telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00,

- e-mailem – całodobowo.

1.      Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego Zamówienia.

2.      Informacje o produktach zawarte na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.

3.      W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kontrahentowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.      Wybór zamawianych Towarów przez Kontrahenta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.

5.      Po podaniu przez Kontrahenta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia.

6.      W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

7.      Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest zatwierdzenie przez Kontrahenta Zamówienia.

8.      Po złożeniu Zamówienia Kontrahent otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

Sposób płatności

 

Sklep przewiduje następujące formy płatności:

1.      przedpłata – płatność przelewem,

2.      za pobraniem – płatność przy odbiorze towaru.

3.      Inne sposoby płatności tylko po uzgodnieniu ze Sprzedającym.

4.      Kontrahent dokonuje zakupu towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

5.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 

 

Termin i koszt dostawy

Towar wysyłany jest pod adres wskazany w zamówieniu. Sklep poinformuje niezwłocznie Kontrahenta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej/spedycyjnej. Koszty przesyłki są uzgadniane każdorazowo indywidualnie.

1.      Zamówienie jest wysyłane na adres wskazany przez Kontrahenta.

2.      Koszty transportu przesyłki pokrywa Kontrahent.

3.      Po otrzymaniu Zamówienia, Kontrahent jest informowany o terminie realizacji Zamówienia.

4.      Kontrahent jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego transport towaru (np. kurier). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Kontrahent powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie lub drogą elektroniczną. Sporządzenie protokołu szkody jest warunkiem koniecznym złożenia przez Kontrahenta reklamacji w związku z uszkodzeniem lub kradzieżą przesyłki podczas transportu.

 

Reklamacje i gwarancje

1.      Zasady i okres gwarancji na towary objęte gwarancją, znajdujące się w asortymencie Sklepu, określa karta gwarancyjna dołączona do produktu.

2.      Na podstawie art. 558 § 1 k.c. odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu dostępnego pod adresem www.malaarchitektura.shop następujące Usługi Elektroniczne:

1.      założenie i prowadzenie Konta w Sklepie;

2.      umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz.

1.      Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.

2.      Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie zawarta jest na czas nieoznaczony.

3.      Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.

4.      Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej.

5.      Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: sklep@malaarchitekrura.shop lub pisemnie na adres: P.H.U. IGUANA Bartłomiej Kalarus, ul. Lisia 53/79, 65-093 Zielona Góra. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

6.      Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@malaarchitektura.shop lub pisemnie na adres: P.H.U. IGUANA Bartłomiej Kalarus, ul. Lisia 53/79, 65-03 Zielona Góra.

7.      Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.

8.      Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.

9.      Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.

10.  Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

 

 

 

Postanowienia końcowe.

1.      Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

2.      Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.

3.      Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Kontrahentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.

4.      Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedającym w następujący sposób:

1.      telefony:  509 365 592

2.      e-mail: sklep@malaarchitektura.shop

3.      pisemnie na adres: P.H.U. IGUANA Bartłomiej Kalarus, ul. Lisia 53/79 65-093 Zielona Góra.