Polityka prywatności


Polityka Prywatności P.H.U. IGUANA

Drodzi klienci


Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe IGUANA Bartłomiej Kalarus, zwane w skrócie P.H.U. IGUANA z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Lisiej 53 lok. 79, NIP 9291685153, REGON 080173770, e-mail: sklep@malaarchitektura.shop numer telefonu 509-365-592 prowadzi sklep internetowy funkcjonujący pod adresem www.malaarchitektura.shop. Do poprawnej obsługi transakcji P.H.U. IGUANA zbiera Państwa dane. Poniższa polityka prywatności określa jakie dane są od Państwa pobierane oraz w jakim celu i w jaki sposób są wykorzystywane przez P.H.U. IGUANA.

 

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązuje w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych.

Potrzebujemy Państwa danych do tego, by dokonać transakcji sprzedaży oferowanego przez nas towaru. Z zawarciem przez Państwa umowy sprzedaży z P.H.U. IGUANA wiąże się szereg innych obowiązków – rachunkowych, księgowych, podatkowych. Dlatego w tych celach będziemy przetwarzać Państwa dane. Zbieramy tylko dane potrzebne do wystawienia faktury i wysyłki towaru. Przechowujemy je przez okres wymagany przepisami podatkowymi (okres przechowywania dokumentacji podatkowej).

 

§ 1 

Informacje ogólne

 

 Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 20 maja 2018r.
 Użyte w dokumencie definicje należy rozumieć w następujący sposób:
- Usługodawca – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "IGUANA" Bartłomiej Kalarus, ul. Lisia 53/79, 65-093 Zielona Góra, NIP 929-168-51-53, Telefon 509-365-592, e-mail: sklep@malaarchitektura.shop prowadzący serwis pod adresem www.malaarchitektura.shop zwany w skrócie P.H.U. IGUANA
- Dane osobowe – to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. - Osobą zidentyfikowaną jest taka osoba, której tożsamość znamy, którą możemy wskazać spośród innych osób. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest taka osoba, której tożsamości nie znamy, ale możemy poznać, korzystając z tych środków, które mamy.

- Użytkownik - Każda osoba lub firma, który zawrze lub chce zawrzeć z Usługodawcą umowę sprzedaży.
- Serwis – strona P.H.U. IGUANA.

 

§ 2 

Przetwarzanie danych osobowych

 


1.Administratorem danych osobowych jest P.H.U. IGUANA
2.Dane zbieramy za pośrednictwem maili, formularza na stronach - poprzez założenie profilu na naszej stronie oraz telefonicznie. 
3.RODO wprowadza tzw. zasadę minimalizacji danych osobowych. Postepując zgodnie z tą zasadą Usługodawca może przetwarzać wyłącznie takie dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych. Zbieramy dane osobowe zwykłe, tylko wtedy kiedy jest to niezbędne. Zbieramy tylko te dane, które są niezbędne i przechowujemy je wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały nam powierzone (w celu zawarcia i wykonania umowy). Dane osobowe podawane nam są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla innych Użytkowników. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.
4.W przypadku zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy (np. adresu dostawy) spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Użytkownikiem zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to również danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktury wystawianej na życzenia klienta).
5.W pewnych szczególnych sytuacjach musimy przetwarzać dane Użytkownika z uwagi na konieczność realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych. Będą to sytuacje, w których musimy przechowywać dane Użytkownika np. dane wynikające z wystawionych faktur ze względów podatkowych.
6.Okres przechowywania danych powiązany jest z celami i podstawami przetwarzania. Jeśli dane zostały nam powierzone w związku z wykonaniem zawartej z nami umowy sprzedaży i wystawiona została faktura VAT wówczas będziemy przetwarzać dane Użytkownika przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego. Po upływie tego czasu dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte lub zanonimizowane.
7.W związku z przetwarzaniem danych osobowych, dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy).

 

§ 3

RODO, a prawa klienta.

 

W związku z przetwarzaniem przez nas danych Użytkownika, przysługuje szereg uprawnień wynikających z przepisów RODO. Użytkownik może z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami poprzez:

- e-mail: sklep@malaarchitektura.shop
- korespondencyjnie: P.H.U. IGUANA Bartłomiej Kalarus, 65-093 Zielona Góra, ul. Lisia 53/79


Prawa klienta:
1.Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych. Może również uzyskać szczegółowe informacje m.in. o tym, jakie dane są przetwarzane i w jakim celu oraz komu są przekazywane.
2.Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
3.Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
 - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
 - osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 - dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

4.Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
5.Prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę.
6.Jeśli Użytkownik uważa, że prawa są łamane – możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
7.Jeśli Użytkownik chciałby skorzystać z tych praw – może skontaktować się z nami.

 

§ 4
 Polityka cookie


1. W ramach naszego Serwisu stosujemy pliki cookies, aby móc świadczyć usługi dla Państwa na najwyższym poziomie, w taki sposób, aby były one dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji, wyłącznie do anonimowych statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie można dokonac w każdym czasie.
2.Zastosowana polityka cookies odnosi się do serwisu www.malaarchitektura.shop
3.Ciasteczka (z ang. cookies) są to małe pliki, zapisywne i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika podczas odwiedzin strony internetowej. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, informację o „długości życia” ciasteczka oraz losowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.

4.Ciasteczka używane są wyłącznie do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak Użytkownicy używają naszego Serwisu internetowego i pomagają w udoskonalaniu jego funkcjonalności i zawartości. Stosowanie ciasteczek nie zezwala na identyfikację tożsamości użytkowników na podstawie informacji zawartych w ciasteczkach. Długość ich istnienia na niniejszej stronie może być sesyjna czyli do czasu przeglądania Serwisu przez Użytkownika oraz stała to znaczy, że pozostają na urządzeniu Użytkownika do momentu ich usunięcia.

5.Użytkownik korzystający z niniejszego Serwisu otrzymuje ciasteczka należące do podmiotów zewnętrznych takich jak: Facebook i Google. Więcej informacji na temat tych ciasteczek można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów.
6.Zmiana ustawień dotyczących ciasteczek lub ich usunięcie: większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Ustawienia przeglądarki można jednak zmienić w taki sposób, aby ciasteczka były blokowane. Można je blokować w całości lub w określonej części, np. tylko od stron trzecich, albo tak, żeby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na urządzenie Użytkownika. Pamiętać należy jednak, że jeżeli Uzytkownik całkowicie zablokuje używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z naszego Serwisu. Blokada ta uniemożliwi nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania niniejszej strony w celu stałego poprawiania jej zawartości.